• Utama
 • INFO KORPORAT
 • Maklumat Jabatan
 • Pentadbiran Tanah

FUNGSI PEJABAT TANAH

 • Memungut hasil tanah.
 • Merancang pemberian milik tanah kerajaan.
 • Mengurus pendaftaran urusniaga.
 • Mengurus permohonan pengambilan balik tanah, tukar syarat, pecah bahagian/sempadan, kebenaran pindahmilik dan gadaian oleh Y.A.B Menteri Besar Perak serta Perintah Lelong.
 • Mengawal pelanggaran syarat ke atas tanah-tanah milik.
 • Mengawal penerokaan haram ke atas tanah kerajaan.
 • Menguruskan permohonan penyelesaian Harta Pesaka Kecil.
 • Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang-undang tanah bagi menghasilkan faedah yang optima kepada rakyat dan kerajaan.
 • Menentukan pengurusan tanah di seluruh Daerah Kecil Ipoh dilaksanakan mengikut undang-undang dan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.
 • Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan sistematik.

UNIT PELUPUSAN TANAH

 • Memproses permohonan pemberian milik tanah, perizaban dan Lesen Menduduki Sementara ( TOL ).
 • Memproses permohonan melombong.

UNIT TEKNIKAL

 • Menyediakan laporan tanah bagi semua jenis permohonan.
 • Mengambil tindakan ke atas : Pendudukan secara tidak sah ke atas tanah kerajaan, rezab dan tanah lombong. Pengeluaran dan pengalihan bahan-bahan batu secara tidak sah. Pelanggaran Syarat tanah bermilik

UNIT PENDAFTARAN

 • Mengeluarkan Suratan Hakmilik Sementara / Kekal / Sambungan / Ganti
 • Mengeluarkan Carian Rasmi / Carian Persendirian
 • Pendaftaran Pindahmilik/ Pesaka / Gadaian / Melepasan Gadaian / Pajakan / Melepaskan Pajakan
 • Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah / Mengadai
 • Permohonan memasukan Kaveat

UNIT BICARAKUASA

 • Memproses permohonan bicarakuasa
 • Memproses Permohonan Perintah Jual / Lelong

UNIT HASIL

 • Mengutip bayaran cukai tanah dan lain-lain bayaran
 • Meningkatkan kutipan cukai tanah dan mengurangkan tunggakan cukai tanah.

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

 • Memproses permohonan Permit Bahan Batu
 • Memproses permohonan Tukar Syarat
 • Memproses permohonan Pecah Bahagian, Pecah Sempadan
 • Memproses permohonan Pengambilan Tanah

UNIT PELUKIS PELAN

 • Mencatat Laporan Awal untuk semua permohonan Tanah, Permit dan Galian
 • Menyediakan laporan pelukis pelan, membuat 'carting' dan merekod ke dalam Buku Carta untuk semua permohonan tanah, permit dan galian
 • Menguruskan permohonan melihat, membeli dan mendapatkan pelan tanah
 • Menyediakan pelan untuk ulasan / rujukan jabatan teknikal, pelan kertas mesyuarat JKTD / MMK, pelan PU & HSM, DHDK / DHKK, perin mencarta dan lain-lain pelan yang berkaitan urusan Pejabat Tanah
 • Mengawasi dan mengemaskini pelan litho, pelan topo dan lain- lain pelan.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.